26. Shibuya Hikarie - 183m - Tokyo, Japan

26. Shibuya Hikarie - 183m - Tokyo, Japan